Pravidla soutěžní akce „Hraj o celkem 500 000 Kč s BBDR“

Pořadatel soutěže

Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, ve věci odštěpného závodu Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 014 35 485, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056.

Organizátor

Peppermint digital s.r.o., Pernerova 635/57, 186 00, Praha 8, IČO: 28525001, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928.

1 Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem „Hraj o celkem 500 000 Kč s BBDR“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

2 Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jen jako „soutěžící“ nebo „účastník“), která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.bbdr.cz, splní všechny ostatní podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.
Účastníkem soutěže a jejím výhercem se může stát pouze účastník, který má trvalé bydliště a doručovací adresu na území České republiky.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3 Mechanika

Soutěže se lze zúčastnit nákupem jakéhokoli výrobku Bebe Dobré ráno od společnosti Mondelēz v jakékoliv prodejně na území České republiky, která vydává platný daňový doklad.

Losování výherců probíhá každé pondělí od počátku soutěže, tzn. 4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., pouze poslední kolo se losuje den po skončení soutěže, tzn. v pátek 1.12.2023. V prvním kole se losují 3 výherci, v druhém až předposledním kole 7 výherců, v posledním kole 4 výherci. Celkem se losuje 91 výherců, na každý den soutěže tak připadá 1 výherce.

Soutěžícím se stává osoba, která splňuje shora uvedená kritéria a v době konání soutěže na webových stránkách https://bbdr.cz vyplní všechny stanovené údaje, čímž se zaregistruje do soutěže (dále také jen jako „registrace“). Soutěžící musí uvést v rámci registrace jméno, příjmení, email, telefonní číslo. Dále musí soutěžící nahrát fotografii (scan) soutěžní účtenky dle bodu 4 těchto pravidel a vyplnit evidenční číslo účtenky, shodné se soutěžní účtenkou. V případě, že soutěžící neuvede registrační údaje v požadovaném rozsahu nebo nenahraje fotografii (scan) soutěžní účtenky dle bodu 4 těchto pravidel, nemůže se zúčastnit soutěže a bude bez jakékoliv náhrady ze soutěže vyřazen.

Každý soutěžící může soutěžit s neomezeným množstvím účtenek. Účtenky je možné k jedné registraci účastníka nahrávat opakovaně (tj. vždy novou účtenku a vždy každou účtenku pouze jednou).

Losuje se celkem 91 účtenek, jejichž majitelé (tj. soutěžící, kteří vylosované účtenky registrovali) se stávají výherci, z nichž každý vyhraje 5 495 Kč.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyřazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli. Pořadatel a organizátor si tedy vyhrazují právo vyloučit bez náhrady ze soutěže účastníky nebo neudělit výhry (výhry v takovém případě propadnou bez náhrady pořadateli) zejména takovým účastníkům, kteří se dopustí porušení pravidel této soutěže nebo podvodného, nekalého či nečestného jednání, či účastníky, kteří poruší příslušné právní předpisy, dobré mravy či fair-play či dobré jméno pořadatele, organizátora nebo jiného soutěžícího, a to i prostřednictvím třetích osob, a to i v případě, pokud vznikne i jen důvodné podezření na takové jednání nebo pochybnosti o čestném způsobu získání účtenek ze strany soutěžících.

4 Soutěžní účtenka

Účastník soutěže zakoupí v době konání soutěže (tj. od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023) v jakékoliv prodejně na území České republiky soutěžní výrobek zn. Bebe Dobré ráno od společnosti Mondelez a uschová si účtenku pro případ výhry a k případnému následnému ověření (datum nákupu je akceptováno od 1. 9. 2023 do 30. 11. 2023), následně vyfotografuje nebo naskenuje účtenku, kde bude zřetelně viditelná část s nákupem soutěžního výrobku zn. Bebe Dobré ráno a evidenčním číslem účtenky (příp. jiným unikátním kódem) s datem nákupu, vstoupí na stránku dle bodu 2 těchto pravidel, zaregistruje se a nahraje soutěžní fotografii (scan).

Fotografie (scan) účtenky musí být ve formátu: jpeg, png nebo jpg. Na fotografii (scanu) účtenky musí být jasně vidět datum nákupu soutěžního výrobku Bebe Dobré ráno. Fotografie (scan) musí být čitelná(ý)! Každá nahraná fotografie (scan) účtenky musí být originální a pořízena daným soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze systému fotografie (scany) účtenek, které budou do systému vloženy opakovaně, a to buď stejným, nebo jiným soutěžícím nebo budou elektronicky či jinak upraveny. Jakékoliv fotografie (scany) účtenek, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou vyřazeny a vymazány.

5 Výhry

Celková suma, o kterou se od 1.9.2023 do 30.11.2023 hraje, činí 500 000 Kč. Na jeden herní den připadá výherní částka 5 495 Kč.

Výhra je určena pouze pro osobní účely. Výhra bude vyplacena na bankovní účet výherce v České republice v souladu s těmito pravidly a nelze ji vyplatit v hotovosti.

6 Výherci

Každý výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailu po ukončení soutěže. Následně budou výherci kontaktováni organizátorem soutěže za účelem doplnění osobních údajů (datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo běžného bankovního účtu vedeného v CZK) potřebných k řádnému zaslání výhry. Výherce je povinen sdělit své osobní údaje organizátorovi soutěže v termínu stanoveném organizátorem soutěže. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Výhercům budou výhry odeslány do 31. 12. 2023.

7 Další podmínky týkající se výher

Výhra, kterou nebylo možné doručit z jakéhokoli důvodu, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nedoručená oznámení o výhře ani za doručení těchto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty nebo jiných důvodů mimo jejich kontrolu.

8 Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

V rámci vyplnění registračního formuláře k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy jména a příjmení, e-mailu, telefonního kontaktu, výherce bude dále požádán i o sdělení svého data narození, adresy trvalého bydliště a čísla běžného bankovního účtu vedeného v CZK v České republice, případné jiné osobní údaje za účelem vypořádání daňových a jiných právních povinností v souvislosti s výhrou („Osobní údaje“). Osobní údaje budou užity za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, včetně, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících v soutěži, zařazení do databáze soutěžících v soutěži, předání výher výhercům či ověření dodržování pravidel soutěže.

Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním soutěže.

Poskytnutí Osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména zaslání výher v této soutěži či pro ověření dodržování pravidel soutěže, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své Osobní údaje a souhlasili se zpracováním jejich Osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých Osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých Osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: emailem na hello@peppermint.cz. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel či případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do zaslání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat Osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Správcem Osobních údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Osobní údaje poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu hello@peppermint.cz. Na tomto e-mailu může Soutěžící podat k Pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů zejména následující práva:

  • právo na informace a přístup k Osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných Osobních údajů,
  • právo na výmaz Osobních údajů v případě, že Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že Soutěžící odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování nebo v případě, že Osobní údaje byly zpracovávány nezákonně nebo v případě že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele (právo být zapomenut),
  • právo na omezení zpracování Osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Pořadatel mohl přesnost Osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování Osobních údajů je protiprávní a Soutěžící odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že Pořadatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • právo na přenositelnost Osobních údajů, dle kterého může získat Osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
  • vzhledem k tomu, že poskytnutí Osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této Soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud bude Pořadatel požádán o přenesení a výmaz poskytnutých Osobních údajů, bude to mít za následek ukončení účasti Soutěžícího v Soutěži, včetně ztráty nároku na Výhru,
  • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů založeném na oprávněném zájmu Pořadatele, Organizátora či ostatních Soutěžících v souvislosti s pořádáním této Soutěže,
  • zpracování Osobních údajů Soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování,
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže, stejně tak jako souhlasem se zpracováním osobních údajů, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních pravidel.

Pokud soutěžící nepřijme pravidla soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.

9 Další důležité podmínky soutěže

Účastí v Soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní ani soudní cestou. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, není možné požadovat jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech a určená pořadatelem, výhry tak není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže, soutěž přerušit, předčasně ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.

Jakékoli vyobrazení výher na promočních materiálech je ilustrativní.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná a mající přednost. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na https://bbdr.cz/pravidla-souteze.

Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu dle svého výlučného uvážení spor posoudit a s konečnou platností o něm rozhodnout, stejně jako rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.

V Praze dne 12.7.2023.